ورود به صفحه اصلي وبگاه روزنه
نمونه سوالات امتحانی سال اول
فصل اول - ماده و ویژگی های آن

‏ سوال - جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد. ‏‎
‎ گاز- چرخشي- انتقالي- كمتر- جامد- بيشتر- ارتعاشي ‏‎
‎ ‏ الف) جنبش ذرات ماده در حالت مايع كمتر از حالت ..................... است.‏‎
‎ ب) وقتي ماده اي گرم مي شود حركت مولكول هاي آن .................... می شود.‏‎
‎ ج) تكان خوردن مسافران اتوبوس بر روي جاده ناصاف مثالي ازحركت .................. ذرات ماده است.‏‎ ‎‎

‎‏ ‏ سوال - جملات درست و غلط را مشخص كنيد. ‏‎
‎ ‏ الف) هر چه فاصله بين مولكول هاي يك ماده كمتر باشد تراكم پذيري آن بيشتر است. ‏‎
‎ ب) شكل زير نشان دهنده يك عنصر است. ‏‎

‎ ‏ سوال - گزينه درست را مشخص كنيد. ‏‎
‎ ‏1) تراكم پذيري كدام يك از مواد زير از همه بيشتر است؟ ‏‎
‎ الف) آب ب) اکسیژن ج) آهن د) چوب ‏‎

‎ ‏2) حركت كدام يك از ذرات زير از نوع غلتيدن است؟‎
‎ الف) هیدروژن ب) کلر ج) گوگرد د) جیوه‎

‎ ‏3) مولكول كداميك از موارد زير از اتمهاي يكسان تشكيل شده است؟‎
‎ الف) آب ب) کربن دی اکسید ج) نیتروژن د) الکل‎

‎ ‏ ‏ ‏ ‏4- براي هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنيد. ‏‎
‎ الف- مولكول هاي آن روي هم سر مي خورند. (گاز- مایع - جامد)‏‎
‎ ب- مولكول هاي آن در جاي خود مي لرزند. (گاز- مایع - جامد)‏‎
‎ ج- مولكول ها آزادانه به هر طرف حركت مي كنند. (گاز- مایع - جامد) ‏‎
‎ ‏ ‏ ‎
سوال– به نظر دالتون علت تفاوت اتم ها در چیست؟ ‎

‎ سوال- در چه حالتی از ماده مولکول ها تنها حرکت لرزشی دارند؟‏ ‎
‎ ‎
‎ سوال- چرا عسل گرم زودتر از عسل سرد می تواند از کاسه بیرون بریزد؟‏ ‎
‎ ‎
‎ سوال- چرا حجم گازها با فشرده شدن کم می شود ولی حجم مایع ها کم نمی شود؟ ‎
‎ ‎
‎ سوال- چرا مایع شکل ثابتی ندارد ولی جامد شکل خود را حفظ می کند؟‏ ‎
‎ ‎
‎ سوال- حل شدن یک حبه قند در آب نشان دهنده کدام ویژگی مولکول های آب و قند است؟‏ ‎
‎ ‎
‎ سوال- شباهت مولکول های کربن دی اکسید و آب در چیست؟‏ ‎
‎ ‎
‎ سوال- کدام مولکول حرکت ارتعاشی دارد؟ ‏1)الکل 2)آب 3) نیکل 4) جیوه ‎
‎ ‎
‎ سوال- کدام ماده تراکم پذیری کمتری دارد؟‏ ‏1)گوگرد 2) برم 3) کلر 4) جیوه ‎
‎ ‎
‎ سوال- حرکت ذرات سازنده کدام ماده از نوع غلتیدن است؟‏ ‏1)هیدروژن 2)گوگرد 3) جیوه 4)کلر ‎
‎ ‎
‎ سوال- برای کدامیک مولکول در نظر گرفته می شود؟‏ ‏1)اکسیژن 2) نقره 3) طلا 4) مس ‎
‎ ‎
‎ سوال- یک ترکیب از سه عنصر تشکیل شده است. هر مولکول این ترکیب حداقل چند نوع اتم دارد؟ ‏1)3 2)6 3)9 4)12‏ ‎
‎ ‎
‎ سوال- برای بوجود آمدن یک مولکول متان لازم است یک اتم کربن با چهار اتم هیدروژن ترکیب شود. بنابراین در ‏پنج مولکول گاز متان چند اتم هیدروژن وجود دارد؟ ‏1)5‏ ‏2)10 3)15 4)20‏ ‎
‎ ‎
‎ سوال- مقدار فضایی که ماده اشغال می کند ..... نامیده می شود ‎
‎ ‎
‎ سوال- در بین سه حالت ماده فاصله ی بین مولکول های ..... از همه کمتر است ‎
‎ ‎
‎ سوال- انواع مولکول را از نظر اتم های سازنده آن نام برده و برای هر یک مثالی بزنید.‏ ‎
‎ ‎
‎ سوال- سه بطری نوشابه خانواده داریم که داخل اولی هوا، دومی آب و سومی آب منجمد (یخ) وجود دارد. هر سه ‏بطری را فشار می دهیم. چه اتفاقی می افتد؟ از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ ‎
‎ ‎
‎ سوال- ماده ساختار ذره ای دارد. توضیح دهید ‎
‎ ‎
‎ سوال- کدامیک بخشی از تئوری اتمی دالتون درباره ی اتم ها نیست؟‏‎
‎ ‏1)همه عنصرها اتم های کروی دارند‎
‎ ‏2)همه اتم های یک عنصر برابرند‎
‎ ‏3)همه مواد در طبیعت مرکب می باشند‎
‎ ‏4)همه مواد مرکب از اتم عنصرها ساخته شده اند‎
‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‏ ‎ ‎ ‎ ‎
نوشته شده توسط گروه روزنه/ نظر دهيد